Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem KucKuc.rs servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://kuckuc.rs (u daljem tekstu: Servis) smatra se uslugom informacionog društva, koju pruža vlasnik Servisa.

Uslovi čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između vlasnika Servisa i svakog pojedinog fizičkog ili pravnog lica, kao korisnika Servisa. Vlasnik Servisa omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se u skladu sa važećim propisima pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa vlasnikom Servisa kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Korišćenje Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije u onim delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Vlasnik Servisa je stara se o primeni popisa kojima se obezbeđuje zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu u oblasti brige o životinjama, ili bilo druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima, niti Servis pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva. Servis ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka prilikom njihove obrade, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona fizička ili pravna lica koja su sadržaj postavila na veb-sajt Servisa, odnosno ona lica od kojih je sadržaj preuzet.

Vlasnik Servisa ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze da korisnika prethodno ili naknadno dostavi obaveštenje ili obrazloženje, naročito kada bi objavljivanje spornog sadržaja predstavljalo kršenje pozitivnopravnih propisa Republike Srbije ili ovih Uslova.

2. Opis Servisa

Servis predstavlja društvenu mrežu za vlasnike pasa, i namenjen je pružanju pomoći vlasnicima pasa u pronalaženju šetača pasa korisnika Servisa, kao i pronalaženju pružalaca usluga iz užih i širih delatnosti iz oblasti brige o psima (veterinara, gumera, pet-šopova, pet-frendly kafića i sl.), razmeni iskustava među vlasnicima pasa – korisnicima i članovima Servisa, kao i za usvajanje pasa iz azila.

Servis razvija tehnologije i usluge koje omogućavaju ljudima da se međusobno povežu, izgrade zajednice i razviju poslovanje.

Ne naplaćujemo vam korišćenje Servisa ili drugih proizvoda i usluga obuhvaćenih ovim Uslovima korišćenja. Umesto toga, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica nama plaćaju da prikazujemo reklame njihovih proizvoda i usluga. Korišćenjem naših proizvoda, saglasni ste da možemo da vam prikazujemo reklame za koje smatramo da odgovaraju vama i vašim interesovanjima. Vaše podatke o ličnosti koristimo da bismo lakše utvrdili koje reklame da vam prikazujemo.

Vaše podatke o ličnosti ne prodajemo oglašivačima i ne delimo informacije na osnovu kojih se direktno može utvrditi vaš identitet (kao što su vaše ime, e-adresa ili drugi kontakt podaci) s oglašivačima, osim ako nam ne date naročitu dozvolu. Umesto toga, oglašivači nam mogu reći stvari poput toga koju publiku žele za svoje reklame i te reklame prikazujemo ljudima koji mogu biti zainteresovani. Oglašivačima dajemo izveštaje o učinku njihovih reklama koji im pomažu da razumeju kako ljudi reaguju na njihov sadržaj.

U našoj Politici o zaštiti privatnosti detaljno je objašnjeno je na koji način prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo utvrdili neke od reklama koje vidite i da bismo pružili sve druge dole opisane usluge. Takođe, u svakom trenutku možete da otvorite svoja podešavanja kako biste pregledali izbore u vezi s privatnošću koje imate u vezi s načinom na koji koristimo vaše podatke.

Na veb-sajtu Servisa nalazi se i Kuc-Kuc Blog. Stavovi izneti u tekstovima na blogu su isključivo lični stavovi autora i stavovi autora čiji je tekst preuzet. Ukoliko se o preuzetom tekstu, navodi se i izvor.

Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža vlasnik Servisa, i kršenjem Uslova korišćenja.

Svaki pojedinčni korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik se obavezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Servis ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Vlasnik Servisa će u svakom pojedinačnom slučaju pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev korisnika Servisa ili drugog nosioca prava, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom i dokazima, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti dokaze i podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa pozitivnopravnim propisima Republike Srbije.


Servis prenosi elektronske poruke koje su joj dostavljene od strane korisnika Servisa, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.
Vlasnik Servisa zadržava pravo da ukine (bilo privremeno bilo trajno) ili izmeni bilo koji od elemenata Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Servis omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika.

Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju. Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. u vezi sa članom 19. Zakona o oglašavanju, ali je u obavezi da se jasno i precizno identifikuje kako bi mu bilo omogućeno da koristi uslugu oglašavanja.

3. Korisnici Servisa

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža vlasnik Servisa smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na veb-sajtu Servisa pod uslovima i na način predviđenim Uslovima korišćenja.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, vlasnik Servisa ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Vlasnik Servisa će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje vlasnika Servisa da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

4. Obaveštavanje

Vlasnik Servisa može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija, kao i sva ostala obaveštenja putem uobičajenih kanala komunikacije poput, ali ne ograničavajući se na: viber poruke, SMS poruke, e-mail i slično. Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

5. Reklamacije

Kako vlasnik Servisa pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.

Usluga informacionog društva koju vlasnik Servisa pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

6. Autorsko pravo

Vlasnik Servisa ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane vlasnika Servisa, kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava vlasnika Servisa i podložno je pokretanju svih zakonom predviđenih postupaka.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima vlasnik Servisa ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost vlasnika Servisa, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Vlasnik Servisa ima isključivu pravnu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

7. Smernice

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Vlasnik Servisa ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Korisnik snosi isključivu odgovornost za dostavljene podatke i postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni vlasnika Servisa, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko nasilje i povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
 • uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe Servisa, bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, piramidalne šeme i slično
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • ●        korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena vlasnika Servisa, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole vlasnika Servisa,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • mitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Vlasnik Servisa ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Vlasnik Servisa može, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, proveriti i istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra adekvatnim.

Vlasnik Servisa zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, pored ostalog i uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Servisa koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

 8. Oglašavanje na Servisu

Vlasnik Servisa, u svojstvu pružaoca usluge informacionog društva, smatra se prenosiocem oglasne poruke i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. u vezi sa članom 19. Zakona o oglašavanju, ali je u obavezi da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja putem Servisa.

Isključivu odgovornost za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi lice koje je oglasnu poruku dostavilo Servisu. Za sve pravne posledice koje nastanu objavljivanjem oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku dostavilo Servisu.

Vlasnik Servisa zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, vlasnik Servisa će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Vlasnik Servisa može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

9. Fizička lica kao registrovani korisnici

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i sa Politikom o zaštiti privatnosti koje je istaknuto na Servisu.

Korisnik u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte: info@kuckc.rs. Deaktivirani profil korisnik ne može ponovo aktivirati.

Servis omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti vlasnika Servisa o tome putem adrese: info@kuckc.rs.

10. Ograničenje odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da vlasnik Servisa ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da odgovornost za moguću prouzrokovanu štetu isključivo snose ta lica, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Vlasnik Servisa ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Vlasnik Servisa ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, vlasnik Servisa nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Vlasnik Servisa nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, vlasnik Servisa nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Vlasnik Servisa ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Vlasnik Servisa, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Vlasnik Servisa prenosom oglasnih poruka šetača pasa ne posreduje u zaključenje ugovora između vlasnika pasa i šetača. Takođe, povezivanjem vlasnika pasa i šetača pasa, vlasnik Servisa ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora koji zaključuju ugovorne strane samostalno. Vlasnik Servisa ni na koji način ne odgovara za eventualnu štetu koju šetač pasa prouzrokuje vlasniku psa, niti za štetu koju pas prouzrokuje šetaču pasa ili trećem licu.

11. Nadležnost za rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se pozitivnopravni propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između vlasnika Servisa i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Vlasnik Servisa i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Vlasnik Servisa ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

12. Završne odredbe

Vlasnik Servisa zadržava pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na veb-sajtu Servisa.

Vlasnik Servisa ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na veb-sajtu Servisa ili poslati imejlom svim registrovanim korisnicima. Ukoliko već registrovani korisnik ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Vlasnik Servisa zadržava pravo da u svakom trenutku ugasi Servis bez prethodnog obaveštavanja korisnika Servisa.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, avgust 2020. godine

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd